Informace, redakční rada, inzerce

OBECNÍ NOVINY, noviny obce Dolní Újezd u Litomyšle vychází 1x měsíčně a vydává je Obecní úřad na adrese 569 61 Dolní Újezd 281IČ: 00276596, telefon +420 461 632 822, e-mail obec@dolniujezd.cz, web www.dolniujezd.cz.

  • Redaktoři:  Martina Macáková, Jana Nováčková
  • Evidováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MK ČR E12027. Náklad 950 výtisků. Do domácností roznášeno bezplatně. Příspěvky neprošly redakční jazykovou úpravou.
  • Grafická úprava a tisk AP tiskárna Osík (telefon +420 461 618 111).
  • Cena zveřejněného inzerátu 12,- Kč/cm2 (vč. DPH). Objednávku inzerátu vč. fakturačních údajů zašlete na adresu obec@dolniujezd.cz